시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB66453970.909%

문제

W pewnym sadzie rosną grusze i jabłonie, wszystkie w linii prostej, oddalone co 1 metr od siebie. Właściciel sadu, Pan Wiktor, chciałby znaleźć gruszę najbardziej oddaloną od jabłoni. Pomóż mu znaleźć te drzewa i podaj odległość pomiędzy nimi.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n (2 ≤ n ≤ 106), oznaczającą liczbę drzew w sadzie. Kolejny wiersz zawiera ciąg n liczb całkowitych a1, a2, ..., an, gdzie ai oznacza rodzaj i-tego drzewa: 0 - oznacza gruszę, 1 - oznacza jabłoń. Można założyć, że w sadzie rośnie co najmniej jedna grusza i co najmniej jedna jabłoń.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą, równą maksymalnej odległości pomiędzy gruszą a jabłonią.

예제 입력 1

5
0 1 1 0 0

예제 출력 1

3