시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Jaś dostał od dziadka n sznurków, które ułożył w linii prostej jeden obok drugiego. Jaś zauważył, że bez problemu może połączyć dwa sąsiednie sznurki w jeden. Połączony sznurek ma długość równą sumie długości obydwu sznurków. Połączony sznurek Jaś może ponownie połączyć z sąsiednim sznurkiem.

Jaś chciałby mieć jak najwięcej sznurków, jednak takich, aby każdy z nich nie był krótszy od jego wzrostu.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite n, w (1 ≤ n, w ≤ 106), oznaczające odpowiednio liczbę sznurków oraz wzrost Jasia. Kolejny wiersz zawiera ciąg n liczb całkowitych a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ 106), oznaczające kolejne sznurki ułożone od lewej do prawej.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą równą maksymalnej liczbie sznurków jakie może utworzyć Jasio.

예제 입력 1

8 4
1 2 3 4 8 1 1 3

예제 출력 1

4