시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 1 1 1 100.000%

문제

Na płaszczyźnie mamy n punktów. Każdy punkt ma różną współrzędną x oraz y (nie ma takich dwóch punktów, których współrzędne x-owe są takie same, oraz nie ma takich dwóch punktów, których współrzędne y-owe są takie same).

Mówimy, że dwa punkty są przyjazne sobie nawzajem, gdy prostokąt o bokach równoległych do osi współrzędnych oraz tych dwóch punktach w naprzeciwległych wierzchołkach nie zawiera wewnątrz siebie żadnego innego punktu. Twoim zadaniem jest policzenie liczby par przyjaznych punktów.

입력

W pierwszej linii znajduje się jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 105), równa liczbie punktów. W kolejnych n liniach znajdują się współrzędne kolejnych punktów (0 ≤ x, y ≤ 106).

출력

W pierwszym wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba całkowita, równa liczbie par przyjaznych punktów.

예제 입력 1

4
0 1
1 2
2 3
3 0

예제 출력 1

5