시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Hektor i Wiktor są w trakcie opracowywania własnego systemu szyfrującego. Prace nad nim posuwają się jednak dość powoli, jak na razie ustalili jedynie, w jaki sposób szyfrowane będą ciągi cyfr.

Szyfrowany ciąg jest rozbijany na pojedyncze cyfry, które są kodowane osobno. Szyfrogram pojedynczej cyfry d składa się z dwóch całkowitych dodatnich liczb AB. W dokładnie jednej z tych liczb dokładnie jedna cyfra jest zastąpiona znakiem 'x'. Liczby A i B oraz pozycja 'x' dobrane są w ten sposób, że szyfrowana cyfra d jest najmniejszą cyfrą, która wstawiona w miejsce 'x' sprawia, że A dzieli się przez B.

Hektor z Wiktorem napisali już program szyfrujący i zwrócili się do Ciebie z prośbą o napisanie programu deszyfrującego.

입력

W pierwszej linii znajduje się liczba naturalna Z ( 1 <= Z <= 10 ) oznaczająca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

W pierwszej linii pojedynczego zestawu testowego znajduje się jedna liczba całkowita N ( 1 <= N <= 100 ), określająca liczbę cyfr zaszyfrowanego ciągu. Każda z następnych N linii zawiera szyfrogram jedej cyfry zakodowanego ciągu, składa się więc z dwóch liczb całkowitych A i B ( 1 <= B <= A <= 1000000000 ) oddzielonych pojedynczą spacją. W dokładnie jednej z tych dwóch liczb dokładnie jedna cyfra jest zastąpiona znakiem 'x'.

Ani A ani B nie zawierają / nie mogą zawierać zer wiodących - tj. nie zaczynają się od 0.

출력

Dla każdego zestawu testowego należy w osobnej linii wypisać ciąg cyfr, którego szyfrogram został podany na wejściu. Kolejność wypisywanych odpowiedzi musi odpowiadać kolejności zestawów na wejściu.

예제 입력 1

3
4
2x 23
29x 9
1331 x1
45825 1x
2
x12 1
2x 5
3
12x 30
109 1x9
x1 9

예제 출력 1

3713
10
008

힌트

W pierwszym zestawie testowym wynikiem jest 3713, ponieważ:

  • 23 dzieli się przez 23
  • 297 dzieli się przez 9
  • 1331 dzieli się przez 11
  • 45825 dzieli się przez 13