시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 2 0 0 0.000%

문제

Wujek Hektora zaproponował mu niedawno drobne kieszonkowe w związku ze zbliżającymi się wakacjami, przy okazji wystawiając na próbę jego zdolności rachunkowe.

Wujek zapisał na kartce kilka liczb naturalnych i poprosił Hektora o podjęcie decyzji - czy chciałby otrzymać kieszonkowe w wysokości sumy, czy iloczynu zapisanych liczb?

Napisz program, który dla zadanego ciągu liczb naturalnych sprawdzi, jaka decyzja będzie najbardziej opłacalna dla Hektora.

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba naturalna Z ( 1 <= Z <= 10 ) opisująca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

Pierwsza linia opisu zestawu testowego zawiera liczbę naturalną N ( 1 <= N <= 1000000 ), oznaczającą ilość liczb zapisanych przez wujka Hektora.

W drugiej linii opisu zestawu znajduje się N oddzielonych spacjami liczb naturalnych ki ( 1 <= ki <= 1000) oznaczających kolejne liczby zapisane na kartce.

W przypadku, w którym na kartce znajduje się tylko jedna liczba, należy przyjąć że zarówno suma jak i iloczyn takiego ciągu jest równa jedynej liczbie zapisanej na kartce.

출력

Dla każdego testu należy w osobnej linii wypisać słowo "SUMA", jeśli suma zapisanych liczb jest większa od ich iloczynu, "ILOCZYN", jeśli iloczyn zapisanych liczb jest większy od sumy i "=" (znak równości) jeżeli suma zapisanych liczb jest równa ich iloczynowi. 

예제 입력 1

3 
2 
2 2
3
2 2 3
2
1 1

예제 출력 1

=
ILOCZYN
SUMA

힌트

W pierwszym zestawie suma liczb jest równa 4 (2+2), podobnie jak iloczyn (2*2).

W drugim zestawie suma liczb wynosi 7 (2+2+3), natomiast iloczyn jest równy 12 (2*2*3).

W trzecim zesawie suma liczb wynosi 2 (1+1), natomiast iloczyn jest równy 1 (1*1).

출처

Contest > Spot > HotSpot 2011 1-1번