시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
2.5 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Hektor mieszka w jednorodzinnym domku na osiedlu podobnych domków rozmieszczonych na planie regularnej siatki W*K domów podzielonych na W wierszy i K kolumn. Każdy domek zajmuje jedno pole o wymiarach 1 na 1 a jego położenie opisuje para liczb - numer wiersza i numer kolumny w których znajduje się domek.

Rok temu na osiedlu Hektora odbył się konkurs na najładniej przycięty trawnik, podczas którego jurorzy przyznali każdemu domkowi ocenę. W tym roku ma odbyć się kolejna edycja. Mieszkańcy osiedla uwielbiają rywalizację i nie znoszą, kiedy są w czymś gorsi od swoich sąsiadów. Hektor spodziewa się, że każdy domek będzie walczył o przynajmniej tak dobrą ocenę, jak najlepsza uzyskana w jego otoczeniu w zeszłorocznym konkursie. Otoczeniem domku o współrzędnych (w,k) są wszystkie domki o współrzędnych (a,b) takie, że a różni się od w o maksymalnie R, i b różni się od k o maksymalnie R (otoczenie domku o współrzędnych (w,k) ma więc postać kwadratu o długości boku 2*R + 1 i środku w (w,k)).

Znając oceny przyznane poszczególnym domkom oblicz dla każdego domku najlepszą ocenę uzyskaną w jego otoczeniu.

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba naturalna Z ( 1 <= Z <= 10 ) opisująca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

Pierwsza linia opisu zestawu testowego zawiera dwie oddzielone spacjami liczby naturalne Wi R ( 1 <=W, K, R <= 1000), oznaczające wymiary osiedla Hektora oraz rozmiar sąsiedztwa.

W kolejnych W liniach opisywane są oceny przyznane domkom w kolejnych wierszach osiedla (od pierwszego wiersza do W-tego wiersza). Opis pojedynczego wiersza zawiera K oddzielonych spacjami liczb naturalnych g( 1 <= gi <= 1000000 ) oznaczających oceny przyznane kolejnym domkom w danym wierszu (począwszy od domku w pierwszej kolumnie do domku w K-tej kolumnie).

출력

Dla każdego testu należy wypisać w W wierszach (po K oddzielonych spacjami liczb naturalnych każdy) najlepsze oceny uzyskane w otoczeniu każdego domku, w porządku odpowiadającym porządkowi wejścia.

예제 입력 1

1
4 6 1
1 1 3 1 2 1
1 1 1 1 1 1
1 4 1 1 1 1
1 1 1 1 5 6

예제 출력 1

1 3 3 3 2 2
4 4 4 3 2 2
4 4 4 5 6 6
4 4 4 5 6 6

출처

Contest > Spot > HotSpot 2011 3-2번