시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB50131021.739%

문제

Jaś jest robaczkiem i postanowił zamieszkać na drzewie. Drzewo, które wybrał jest bardzo młode - w momencie przeprowadzki Jasia ma tylko jeden wierzchołek ( oznaczony numerem 1 ). 

Następnie zarówno drzewo jak i Jaś zajęli się swoimi sprawami. To znaczy:

  • Drzewo zaczęło rosnąć, regularnie wypuszczając nowe wierzchołki. Zapis "D x" oznacza, że w drzewie pojawił się nowy wierzchołek, przyłączony do wierzchołka x obecnego już wcześniej w drzewie ( w razie wątpliwości spójrz do przykładu i wyjaśnienia przykładu ).
  • Jaś zaczął spacerować po drzewie, każdorazowo przechodząc z aktualnego wierzchołka do jednego z jego bezpośrednich sąsiadów. Zapis "J x" oznacza, że Jaś przesunął się o jeden wierzchołek w stronę wierzchołka x ( zwróć uwagę na to, że nie podajemy wierzchołka w którym Jaś de facto się znalazł, tylko ten, w którego stronę się poruszył ).

Hektor obserwuje to wszystko i chciałby po każdym ruchu Jasia znać jego aktualną pozycję. Czy potrafisz mu pomóc?

입력

W pierwszej linii znajduje się jedna liczba naturalna Z ( 1 <= Z <= 10 ) oznaczająca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

W pierwszej linii zestawu znajduje się liczba naturalna N ( 1 <= N <= 106 ) oznaczająca liczbę wydarzeń.

W kolejnych N liniach podawane są opisy wydarzeń. Każdy z nich ma jedną z dwóch postaci o opisanym w treści znaczeniu:

  • "D x" ( 1 <= <= aktualna liczba wierzchołków w drzewie )
  • "J x" ( 1 <= x <= aktualna liczba wierzchołków w drzewie )
  • Jeśli w momencie podania opisu "J x" Jaś znajduje się już w wierzchołku x, to znaczy że w nim pozostaje ( taką, niezmienioną pozycję należy oczywiście również wypisać ).
  • Kolejne, dołączane do drzewa wierzchołki numerowane są kolejnymi liczbami naturalnymi. Pierwszy dołączony wierzchołek otrzyma numer 2, kolejny 3, etc.

출력

Dla każdego zestawu należy wypisać tyle linii, ile razy na wejściu pojawiło się wydarzenie "J x". Dla każdego takiego wydarzenia należy wypisać numer wierzchołka, w którym znalazł się Jaś.

예제 입력 1

1
11
D 1
D 2
D 3
D 3
J 5
J 5
J 5
J 4
J 4
D 1
J 6

예제 출력 1

2
3
5
3
4
3

힌트

Na początku drzewo wypuszcza cztery nowe wierzchołki, ma więc ich w sumie 5. Pierwsze cztery wierzchołki są ze sobą połączone następująco 1-2-3-4. Piąty wierzchołek także przyłączany jest do wierzchołka numer 3. 

Później przychodzi kolej na wędrówki Jasia. Pierwszy ruch wykonywany jest w stronę piątego wierzchołka, Jaś przemieszcza się więc do wierzchołka nr 2. Kolejne dwa ruchy w stronę piątego wierzchołka powodują, że Jaś kolejno trafia do wierzchołków 3 i wreszcie 5. Następne dwa ruchy wykonywane są w stronę wierzchołka 4 - Jaś musi cofnąć się do wierzchołka 3, aby tam trafić.

Wreszcie drzewo wypuszcza szósty wierzchołek przyłączony do pierwszego wierzchołka. Jaś przesuwa się w tamtą stronę, a więc w górę drzewa, do wierzchołka nr 3.

출처

Contest > Spot > FallSpot 2010 3-2번