시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Danych jest n parami różnych punktów oraz m prostych na płaszczyźnie. Prostą nazwiemy separującą, jeśli w obu utworzonych przez nią półpłaszczyznach znajduje się przynajmniej po jednym punkcie ( prosta ta jest częścią każdej z dwóch utworzonych przez siebie półpłaszczyzn ). Które z podanych prostych są separujące?

입력

W pierwszej linii znajduje się jedna liczba naturalna Z ( Z = 1 ) oznaczająca liczbę zestawów testowych. Następnie opisywane są kolejne zestawy.

W pierwszej linii znajduje się jedna liczba naturalna ( 1 <= n <= 100 000 ), oznaczająca liczbę punktów. W drugim wierszu występuje n par liczb naturalnych xy ( 1 <= xy <= 109 ), pooddzielanych pojedynczymi odstępami - współrzędne kolejnych punktów.

W kolejnej linii znajduje się jedna liczba naturalna m ( 1 <= m <= 100 000 ), oznaczająca liczbę prostych do rozpatrzenia. W kolejnych liniach znajdują się opisy tych prostych. Każdy taki opis składa się z czterech liczb naturalnych x1y1, x2y2 ( 1 <= x1y1, x2y<= 109 ). Są to współrzędne dwóch różnych punktów, przez które przechodzi dana prosta.

출력

Dla każdej prostej podanej na wejściu należy wypisać w osobnej linii słowo "TAK", jeśli prosta ta jest separująca, lub słowo "NIE" w przeciwnym przypadku.

예제 입력 1

1
4
10 10
20 20
10 20
20 10
4
30 30 31 31
15 1 15 100
1 2 2 13
10 10 11 11

예제 출력 1

TAK
TAK
NIE
TAK