시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Firma pana Henryka rozwinęła się tak bardzo, że postanowił zatrudnić wielu nowych pracowników. Wiąże się to z całkowitą reorganizacją dotychczasowych stanowisk - wielu już pracujących otrzyma awans na nowoutworzone stanowiska kierownicze. Plan awansów wymaga rzecz jasna dokładnego przemyślenia, pan Henryk poprosił więc o pomoc swojego asystenta ds. kadr.

Wspólnie opracowali listę par (stanowisko,pracownik) oznaczającą, że dany pracownik może kandydować na dane stanowisko. Następnie każdy z nich opracował swój plan awansów - pan Henryk, jako prezes, dbał o to, aby obsadzone zostały wszystkie niezbędne do utworzenia stanowiska. Asystent ds. kadr zadbał zaś o to, aby awans uzyskali wszyscy ci, którzy najbardziej nań zasłużyli. Obie listy niestety znacznie się różniły.

Pan Henryk postanowił więc opracować taki plan awansów, który gwarantuje zarówno obsadzenie najważniejszych stanowisk, jak i awans najbardziej zasłużonych pracowników. Ale czy jest to w ogóle możliwe?

입력

W pierwszym wierszu znajduje się ilość zestawów testowych Z ( Z = 1). Następnie występują opisy Z testów.

W pierwszym wierszu testu są trzy liczby naturalne spm (1 <= sp <= 100 000, 1 <= m <= 300 000), oznaczające odpowiednio ilość stanowisk do obsadzenia, ilość pracowników oraz ilość par na liście dopuszczalnych awansów. W kolejnych m liniach znajdują się po dwie liczby naturalne ab (1 <= a <= s, 1 <= b <= p) oznaczające, że pracownik nr b może objąć stanowisko nr a. Następnie znajdują się opisy planów awansów - najpierw lista pana Henryka, potem lista jego asystenta.

Każdy plan składa się z dwóch linii - w pierwszej znajduje się liczba naturalna n (1 <= n <= m), a w drugiej n liczb naturalnych x (1 <= x <= m) oznaczających, że w planie awansów uwzględnia się awans określony jako x-ta pozycja na liście dopuszczalnych awansów. Pracownik może objąć tylko jedno stanowisko, tak samo jak stanowisko może zostać objęte tylko przez jednego pracownika.

출력

Jeśli nie istnieje plan awansów spełniający warunki zadania, należy wypisać -1. W przeciwnym przypadku należy wypisać dowolny taki plan. Opis planu ma się składać z dwóch linii - w pierwszej z nich ma być jedna liczba naturalna L oznaczająca ilość pracowników do awansowania, w drugiej zaś ma się znaleźć L oddzielonych spacjami liczb y (1 <= y <= m) oznaczających, że w znalezionym planie uwzględnia się y-tą pozycję na liście dopuszczalnych awansów. Wszystkie te liczby muszą być różne.

예제 입력 1

1
4 4 4
2 4
1 2
3 1
4 1
3
1 2 3
2
1 4

예제 출력 1

3
1 2 3

힌트

Panu Henrykowi zależy na obsadzeniu stanowisk nr 2, 1, 3. Asystentowi zależy na awansowaniu pracowników nr 4, 1. Łatwo sprawdzić, że zaproponowana w Wyjściu lista spełnia warunki zadania.