시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Na zajęciach z Architektury Systemów Komputerowych, Paweł przygotował nowy model pamięci operacyjnej, który wspiera szybkie operacje bitowe wykonywane na całej zawartości pamięci. W modelu Pawła, bity stanowią pojedynczy ciąg zerojedynkowy. Zmiana zawartości pamięci realizowana jest poprzez użycie specjalnej elektrody. Jej działanie polega na wybraniu pojedynczego bitu oraz kierunku działania (lewo lub prawo), a następnie zanegowaniu każdej wartości bitu idąc w odpowiednią stronę, aż do końca lub początku pamięci. Przykładowo, jeżeli zawartość pamięci to 0010, to wybierając drugi bit i prawy kierunek elektroda zmieni ją na 0101 - drugi bit zmieniany jest z 0 na 1, trzeci bit z 1 na zero, czwarty bit z 0 na 1.

Paweł chce przetestować skuteczność swojego rozwiązania. W tym celu potrzebuje programu, który mając jako dane początkową i końcową zawartość pamięci, policzy minimalną liczbę operacji potrzebnych do przekształcenia jednej zawartości pamięci w drugą. Twoim zadaniem jest pomóc Pawłowi i napisać dla niego odpowiedni program.

입력

W pierwszej linii znajduje się jedna liczba całkowita n (1<=n<=1000000). W drugiej linii znajduje się binarny, n-elementowy ciąg - jest to początkowa zawartość pamięci. W trzeciej linii znajduje się binarny, n-elementowy ciąg - jest to docelowa zawartość pamięci.

출력

W pierwszej i jedynej linii Twój program powinien wypisać jedną liczbę - minimalną liczbę operacji potrzebną do zamiany początkowej zawartości pamięci w docelową.

예제 입력 1

8
10010000
00100111

예제 출력 1

4

힌트

Możliwe 4 operacje to: 10010000 -> 01100000 -> 10100000 -> 00100000 -> 00100111