시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB145535.714%

문제

Rekonstrukce malostranské budovy Matematicko-fyzikální fakulty si vyžádá značné množství finančních prostředků. Jen financování programátorů, kteří pracují na zefektivnění práce dělníků, si vyžádá nemalé peníze na bagety, Coca-colu a personál, který dohlíží na udržování základních životních funkcí těchto pracovníků. Raději zde ani nebudeme zmiňovat náklady na platy skupiny kontrolující efektivitu práce programátorů. Proto byla vydána směrnice děkana SM2001/364 o kontrole pohybu finančních prostředků. Tato směrnice například určuje, který pracovník má oprávnění uvolnit peníze na maltu, který na cihly a který na okna. Směrnice dále přísně nařizuje archivaci a střežení veškerých údajů o výdajích fakulty, specifikuje způsob zápisu jednotlivých nabídek od dodavatelů a postup, jak pro potřeby fakulty vybírat dodavatele a případně i jejich subdodavatele.

Pro ilustraci si představme, že fakulta dostala nabídky od padesáti firem. Každá firma potřebuje pro výrobu svého produktu (případně svých produktů) nějaké suroviny, které jí mohou dodat některé jiné firmy. Přirozeně cena výsledných produktů závisí na cenách surovin, ze kterých je produkt vyráběn. Nyní je fakulta postavena před problém, jak získat některé suroviny co nejlevněji.

Kromě problémů spojených s rekonstrukcí budovy je také potřeba řešit financování běžného chodu fakulty. Každá katedra získává kromě prostředků z celofakultního rozpočtu také prostředky z grantů, od sponzorů apod. Tyto peníze pak katedry utrácejí mimo jiné za nákup nového hardwaru a softwaru. Celý systém financování je tedy potřeba zpřehlednit, a proto bylo rozhodnuto vytvořit jednotný fakultní finanční software pod vedením komise, která byla pro tento účel jmenována děkanem.

Když byl tento problém předložen analytikům placeným fakultou, tito se zděsili a odmítli úlohu jako neřešitelnou. Proto se nadřízená komise rozhodla, že od implementace této části nařízení zatím upustí a nechá naimplementovat alespoň část směrnice upravující správu fakultních kont.

Směrnice říká, že veškeré operace s konty musí projít přes speciální fakultní program, který všechny informace zaznamená a odhalí případné nesrovnalosti. Naimplementovat tento program je právě úkol pro vás.

입력

Program na vstupu dostane několik řádků. Na každém řádku je zapsána jedna operace v bance. Operace mohou být následující:

 • ZALOZ účet
 • ULOZ účet částka
 • VYBER účet částka
 • PREVED účet1 účet2 částka
 • STATISTIKA
 • LIST
 • RESET

účet je desetimístné číslo účtu. částka je číslo s právě dvěma místy za desetinnou tečkou. V jednom okamžiku má fakulta v bance nejvýše 10 000 účtů.

Operace ZALOZ vytvoří nový účet s číslem účet.

Operace ULOZ uloží na účet účet částku částka.

Operace VYBER vybere z účtu účet částku částka.

Operace PREVED převede částku částka z účtu účet1 na účet účet2.

Operace STATISTIKA a LIST pouze vypíší informace o účtech v bance.

Operace RESET zruší všechny existující účty a uvede systém do počátečního stavu.

출력

Na výstup má operace ZALOZ vypsat řádek "Ucet účet vytvoren.". Pokud účet účet již existuje, má se na výstup vypsat text "Ucet účet uz existuje.".

Operace ULOZ má vypsat řádek "Ulozeno částka na ucet účet.". Pokud účet účetneexistuje, má se vypsat "Ucet účet neexistuje.".

Operace VYBER má vypsat řádek "Vybrano částka z uctu účet.". Pokud účet neexistuje, má se vypsat "Ucet účet neexistuje.". Pokud na účtu není dostatek peněz, má se vypsat text "Nedostatek penez.".

Operace PREVED má vypsat "Prevedeno částka z uctu účet1 na ucet účet2.", pokud je vše vpořádku. Pokud neexistuje účet účet1, je třeba vypsat řádek s textem "Ucet účet1 neexistuje.". Pokud existuje účet1, ale není na něm dost peněz, je třeba vypsat zprávu "Nedostatek penez.". Pokud neexistuje účet účet2, je třeba ke všem předchozím zprávám vypsat text "Ucet účet2 neexistuje.".

Operace STATISTIKA má vypsat text "Pocet uctu: XXXX", kde XXXX je počet účtů existujících v bance. Na dalším řádku pak text "Celkem:     YYYY", kde YYYY je součet peněz na všech účtech dohromady. Součet peněz je třeba vypsat tak, že celá část součtu bude vypsána na sedm míst a zarovnaná doprava. Pak bude následovat desetinná tečka a desetinná část součtu vypsaná na právě dvě místa.

Operace LIST má vypsat text "Pocet uctu: XXXX", kde XXXX je počet účtů v bance. Na dalších řádcích pak následují řádky obsahující informace o jednotlivých účtech. Na každém řádku je informace o jednom účtu, pořadí účtů ve výpisu je takové, v jakém byly účty zakládány. Pro každý účet je vypsán text ve tvaru "účet částka", kde celá část čísla částka je vypsána na sedm míst a zarovnaná doprava, desetinná část čísla je vypsána na právě dvě místa. Po výpisech všech účtů je třeba vypsat řádek s textem "Celkem:     YYYY", kde YYYYje součet peněz na všech účtech. Celou část součtu je třeba vypsat na sedm míst zarovnanou doprava, desetinnou část na právě dvě místa.

Operace RESET má vypsat zprávu "Reset systemu.". Po provedení všech operací má program vypsat na samostatný řádek text "Konec.". Mezi zprávy od dvou operacích je třeba vždy vložit prázdný řádek.

예제 입력 1

ZALOZ 0000000001
ULOZ 0000000001 2.00
VYBER 0000000001 1.00
STATISTIKA
RESET
ZALOZ 1000000001
ULOZ 1000000001 20.50
ZALOZ 1000000002
PREVED 1000000001 1000000002 15.25
ZALOZ 1000000002
VYBER 1000000002 14.00
VYBER 1000000002 10.00
LIST

예제 출력 1

Ucet 0000000001 vytvoren.

Ulozeno 2.00 na ucet 0000000001.

Vybrano 1.00 z uctu 0000000001.

Pocet uctu: 1
Celkem:      1.00

Reset systemu.

Ucet 1000000001 vytvoren.

Ulozeno 20.50 na ucet 1000000001.

Ucet 1000000002 vytvoren.

Prevedeno 15.25 z uctu 1000000001 na ucet 1000000002.

Ucet 1000000002 uz existuje.

Vybrano 14.00 z uctu 1000000002.

Nedostatek penez.

Pocet uctu: 2
1000000001    5.25
1000000002    1.25
Celkem:      6.50

Konec.