시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB189872.727%

문제

Malí matfyzáčci mají obvykle problém s algebraickými strukturami. Proto si budou ve školce procvičovat operace s permutacemi. Aby ale cvičení mělo smysl a matfyzáčci se něco naučili, byla zadefinována netradiční operace, tzv. trojúhelníková operace. Trojúhelníková operace má tři parametry ij a ki ≠ jj ≠ kk ≠ i. Při její aplikaci na permutaci se v permutaci číslo na pozici i přesune na pozici j, číslo na pozici j se přesune na pozici k a číslo na pozici kse přesune na pozici i. Úkolem malých matfyzáčků je zjistit, zda lze identickou permutaci pomocí trojúhelníkové operace převést na zadanou permutaci. Identická permutace je taková, která má na i-té pozici číslo i. Vy máte napsat program, který bude matfyzáčky kontrolovat.

입력

Vstup se skládá z několika bloků. Každý blok začíná řádkem s počtem prvků v permutaci N, 3 <= N <= 100 000. Vstup je ukončen řádkem obsahujícím nulu. Tento řádek nemáte dále zpracovávat. Na druhém řádku každého bloku je N vesměs různých celých čísel z intervalu 1 až N, která popisují cílovou permutaci.

출력

Na výstup má váš program pro každý blok vypsat jeden řádek obsahující text "Permutaci lze prevest.", pokud zadanou permutaci lze získat z identické permutace pomocí posloupnosti trojúhelníkových operací. Pokud permutaci získat nelze, má řádek obsahovat text "Matfyzacci maji smulu.".

예제 입력 1

3
1 2 3
3
1 3 2
3
2 3 1
0

예제 출력 1

Permutaci lze prevest.
Matfyzacci maji smulu.
Permutaci lze prevest.