시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB0000.000%

문제

Ve školce je samozřejmě třeba dbát i na jistou estetickou úroveň. Proto bylo rozhodnuto, že jedna ze zdí školky bude ozdobena obrázky. V soutěži, která byla na výzdobu vypsána, se sešlo velmi mnoho návrhů (dokonce několik miniatur a jedno panorama). Nakonec byl jako vítězné dílo vybrán cyklus obrazů ,,Dějiny matematiky''. Nyní je potřeba rozhodnout o umístění tohoto výtvarného díla. K tomu je nutné vědět, jak velkou plochu musí cyklus obrazů zabírat -- tedy do jakého nejmenšího (co do obsahu) obdélníku lze obrazy umístit. Před svým vystavením budou všechny obrazy orámovány (pro jednoduchost si představujme, že šířka a výška rámu bude jeden bod). Při umísťování obrazů na stěnu je třeba zachovat jejich pořadí vzhledem k běžnému způsobu čtení textu (po řádcích zleva doprava). Celou situaci však ještě navíc komplikuje Anička Zrzavá, učitelka výtvarné výchovy pro informatiky: Obrazy je potřeba na stěnu umístit tak, aby splňovaly její náročné estetické požadavky. Stěna bude (pomyslně) rozdělena do několika vodorovných pásů, do kterých budou obrazy umístěny -- obrazy umístěné do jednoho z pásů nezasahují do žádného jiného pásu a to ani svým rámem. V rámci jednoho pásu jsou obrazy umístěny těsně vedle sebe (jejich rámy se právě překrývají). Jednotlivé obrazy mají být vycentrovány v rámci pásu svisle (pokud jsou dvě možné pozice, zvolte tu vyšší z nich) a celý úsek obrazů umístěný do pásu má být vycentrován na střed obdélníku (jsou-li dvě možnosti jejich umístění, zvolte to levější). Pokud je v rámci obdélníku stejných rozměrů více možností, jak lze obrazy rozdělit do pásů, je třeba zvolit takové jejich rozdělení, aby první pás obsahoval co nejvíce obrazů; pokud je stále více možných způsobů rozdělení obrazů, je třeba maximalizovat počet obrazů v druhém pásu atd. Pokud je více obdélníků se stejným obsahem ale různými rozměry, které jsou optimální, zvolte nejširší z nich.

입력

Vstup programu se skládá z několika bloků. Každý blok vyjma posledního začíná řádkem s jedním číslem N (počtem obrazů v cyklu), 1 ≤ N ≤ 250. Poslední blok začíná řádkem s číslem nula. Tento blok nemá být dále zpracováván. Pak v bloku následuje N popisů jednotlivých obrazů. Popis každého obrazu začíná řádkem s čísly R a S (výška a šířka obrazu bez rámu), 1 ≤ R,S ≤ 30. Pak následuje R řádek popisujících obsah obrazu (tedy bez rámu). Na každém řádku je nejvýše S znaků. Tyto znaky mohou být velká a malá písmena, číslice nebo mezery. Zbylé (chybějící) znaky na řádce se pak považují za mezery.

출력

Na výstup má váš program pro každý blok na vstupu vypsat výšku, šířku a obsah nejmenšího nejestetičtějšího umístění obrazů. Dále je třeba na výstup toto umístění vykreslit. Obrazy je třeba vykreslovat s rámy ze znaků +- a | s obsahem zadaným na vstupu (doplněným o chybějící mezery). Při vykreslování hran dvou horizontálně se překrývajících rámů je třeba vykreslit + v obou rozích obou rámů. Výstupy pro jednotlivá zadání jsou na výstupu odděleny jedním prázdným řádkem. Pro přehlednost vypište na začátek a na konec každého řádku obsahujícího umístění obrázků znak :; tento znak se nezapočítává do velikosti stěny. Pokud bude umístění špatně vykresleno, výsledkem vyhodnocení bude Presentation error, nikoliv Wrong answer.

예제 입력 1

2
2 3
AbC
aBc
1 5
12345
4
1 10
1234567890
5 5
ABCDE
BCDEA
CDEAB
DEABC
EABCD
1 4

1 5
abcd
0

예제 출력 1

4 11 44
:+---+-----+:
:|AbC|12345|:
:|aBc+-----+:
:+---+   :

13 12 156
:+----------+:
:|1234567890|:
:+----------+:
:+-----+   :
:|ABCDE|   :
:|BCDEA+----+:
:|CDEAB|  |:
:|DEABC+----+:
:|EABCD|   :
:+-----+   :
: +-----+  :
: |abcd |  :
: +-----+  :