시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB1000.000%

문제

Bajtazar dysponuje dużą liczbą map Polski. Niektóre mapy są samochodowe, inne turystyczne, itp. Wszystkie mapy mają kształt prostokąta. Dodatkowo mapy mogą być poobracane. Wszystkie mapy zawierają interesujące informacje o różnych miejscach w Polsce. Bajtazar będąc w danym punkcie chciałby, aby ten punkt był na każdej z map. W związku z tym zastanawia się nad kształtem części wspólnej wszystkich map. Wiadomo, że część wspólna jest wielokątem. Wystarczy, że znajdziesz liczbę krawędzi tego wielokąta.

- Zadanie

Twój program powinien

  • wczytać listę prostokątów reprezentujących obszar pokryty przez każdą z map,
  • wypisać liczbę krawędzi części wspólnej tych prostokątów.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n (1 ≤ n ≤ 1,000,000) oznaczającą liczbę prostokątów. Kolejne n wierszy zawiera opisy prostokątów. Opis prostokąta składa się z ośmiu liczb całkowitych pooddzielanych pojedynczymi odstępami, oznaczających 4 pary współrzędnych 1 ≤ x,y ≤ 10,000 kolejnych wierzchołków prostokąta w kolejności przeciwnej do ruchu wskazówek zegara. Możesz założyć, że pole powierzchni części wspólnej prostokątów jest większe od zera.

출력

Jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą - liczbę krawędzi części wspólnej prostokątów.

 

예제 입력 1

3
3 3 11 3 11 9 3 9
5 2 11 5 8 11 2 8
9 1 10 1 10 11 9 11

예제 출력 1

4

힌트

출처

Camp > POI Training Camp > ONTAK 2007 5번