시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 79 31 26 37.681%

문제

Dla danej nieujemnej liczby całkowitej n należy obliczyć cyfrę jedności (ostatnią cyfrę w zapisie dziesiętnym) liczby 2n.

Napisz program, który

  • wczytuje ze standardowego wejścia nieujemną liczbę całkowitą n,
  • oblicza cyfrę jedności w zapisie dziesiętnym liczby 2n,
  • wypisuje wynik na standardowe wyjście.

입력

Pierwszy i jedyny wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n, 0 ≤ n ≤ 1040.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać cyfrę jedności w zapisie dziesiętnym liczby 2n.

예제 입력 1

10

예제 출력 1

4