시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Bajtazar od dziecka marzył o działce w Puszczy Bajtockiej. Obecnie pracuje jako informatyk i wreszcie może sobie pozwolić na realizację tego marzenia.

Spółka Lasy Bajtockie właśnie rozpoczęła sprzedaż działek w nowym fragmencie puszczy, a Bajtazar zgłosił się jako pierwszy klient. Ów fragment puszczy z lotu ptaka wygląda jak kwadrat o wymiarach k × k i rośnie w nim n sosen. Jako pierwszy klient Bajtazar ma do wyboru wiele ofert lokalizacji działki. Każda z ofert ma postać prostokąta położonego w całości we fragmencie puszczy. Bajtazar nie wie jeszcze, którą ofertę wybrać.

Po zakupie działki Bajtazar zamierza ogrodzić ją płotem. Bajtazar jest oszczędny i chciałby, żeby płot był jak najkrótszy, a zarazem ogradzał wszystkie drzewa rosnące na terenie działki. To, w szczególności, oznacza, że nie cały teren prostokątnej działki musi zostać ogrodzony. Bajtazar wie również, że każdego roku będzie musiał odprowadzić podatek gruntowy, którego wysokość będzie proporcjonalna do powierzchni ogrodzonego obszaru działki. I to głównie ten niemały podatek martwi Bajtazara.

Pomóż Bajtazarowi w podjęciu decyzji i oblicz, dla każdej zaproponowanej przez Lasy Bajtockie lokalizacji działki, jak duża byłaby powierzchnia ogrodzonego obszaru działki.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite k oraz n (1 ≤ k ≤ 1 000 000, 3 ≤ n ≤ 3 000), oznaczające długość boku fragmentu puszczy i liczbę sosen rosnących w tym fragmencie. Każdy z kolejnych n wierszy zawiera dwie liczby całkowite xi, yi (0 ≤ xi, yik), oznaczające współrzędne punktu, w którym znajduje się i-ta sosna. Możesz założyć, że w każdym punkcie znajduje się co najwyżej jedna sosna.

Kolejny wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą m (1 ≤ m ≤ 1 000 000), oznaczającą liczbę możliwych lokalizacji działki. Każdy z kolejnych m wierszy zawiera cztery liczby całkowite aj, bj, cj, dj (0 ≤ aj < bjk, 0 ≤ cj < djk), opisujące prostokątną działkę [aj,bj] × [cj,dj].

출력

Twój program powinien wypisać na wyjście m wierszy; j-ty z tych wierszy powinien zawierać jedną liczbę rzeczywistą, podaną z dokładnością do jednej cyfry po kropce dziesiętnej: pole ogrodzonego obszaru działki przy wyborze j-tej oferty. Możesz założyć, że pole to będzie zawsze dodatnie.

예제 입력 1

9 7
1 1
1 3
3 3
3 1
6 5
6 6
7 3
3
0 4 0 4
2 7 0 7
3 7 3 6

예제 출력 1

4.0
10.0
6.0

힌트

Rysunek przedstawia pierwsze dwie oferty lokalizacji działki z zaznaczeniem ogrodzonego obszaru.