시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 3 3 2 100.000%

문제

W Bajtockim lesie każde drzewo jest oznaczone i zapisane w pewnej bazie danych. Niestety niektóre dane uległy zniszczeniu i znamy tylko grubość pnia i rodzaj drzewa. Wiadomo, że porówując dwa drzewa tego samego rodzaju, starszym drzewem będzie zawsze drzewo o grubszym pniu. Możemy założyć, że nie ma dwóch drzew tego samego rodzaju o tej samej grubości pnia. Chcielibyśmy poznać, ilu jest kandydatów na najstarsze drzewo w Bajtockim lesie.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n (1 ≤ n ≤ 106), oznaczającą liczbę drzew w Bajtockim lesie. Następnych n wierszy opisuje kolejne drzewa. Każdy wiersz zawiera dwie liczb całkowite g, r (1 ≤ g ≤ 109, 1 ≤ r ≤ 106), oznaczające odpowiednio grubość i rodzaj drzewa.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą, równą liczbie kandydatów na najstarsze drzewo Bajtocji.

예제 입력 1

4
3 1
4 1
5 2
2 3

예제 출력 1

3