시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB2281189952.660%

문제

Bajtek napisał na kartce n liczb. Zastanawia się teraz, czy są one permutacją liczb od 1 do n, czyli czy każda z liczb 1, 2, 3, ..., n - 1, n, występuje dokładnie jeden raz w tym ciągu.

입력

Pierwszy wiersz standardowego wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą n (1 ≤ n ≤ 106), oznaczającą ilość liczb jakie wypisał Bajtek. Kolejny wiersz zawiera ciąg n liczb całkowitych a1, a2, ..., an (0 ≤ ai ≤ 109), gdzie ai oznacza i-tą liczbę w ciągu Bajtka.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać słowo 'TAK', jeśli ciąg Bajtka jest permutacją liczb od 1 do n, lub słowo 'NIE', jeśli ciąg Bajtka nie jest permutacją liczb od 1 do n.

예제 입력 1

5
1 4 3 2 5

예제 출력 1

TAK