시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB25061615154165.104%

문제

Bajtuś znalazł w lesie 3 patyki. Teraz chciałby wiedzieć, czy może z nich zbudować trójkąt prostokątny lub równoboczny. Bajtuś nie może łamać patyków, może je wykorzystać tylko w całości.

입력

Pierwszy wiersz wejścia zawiera trzy liczby całkowite a, b, c (1 ≤ a, b, c ≤ 1000), oznaczające odpowiednio długości pierwszego, drugiego i trzeciego patyka.

출력

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę: 0 - jeśli Bajtuś nie może zbudować, ani trójkąta prostokątnego ani równobocznego, 1 - jeśli Bajtuś może zbudować tylko trójkąt prostokątny, 2 - jeśli Bajtuś może zbudować tylko trójkąt równoboczny,

예제 입력 1

3 4 5

예제 출력 1

1